Laatste aanpassing 8 Januari 2022

 

 

Bij het boeken van een sessie of bij het plaatsen van een bestelling gaat u volledig en zonder voorbehoud akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

PRIJZEN EN OFFERTES

De prijzen die van toepassing zijn op de door de fotograaf geleverde diensten zijn deze die op de website (www.tinekphotography.be) en/of in een offerte worden bekendgemaakt.

 

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking blijft ongewijzigd.

 

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt. Tot op het moment van boeking wordt nog geen specifieke datum gereserveerd door de fotograaf.

 

BOEKING/ BETALING

De klant kan een fotoshoot boeken via de automatische agenda Calendly. Bij gebruik van de automatische boekingskalender betaalt de klant meteen de volledige sessie via VISA/Mastercard. De boeking is definitief na betaling.


Indien een betaling via VISA/Mastercard niet mogelijk is, kan via het contactformulier contact opgenomen worden om een shoot vast te leggen. De klant krijgt een factuur voor het volledige bedrag van de sessie. Deze factuur dient betaald te worden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum en minstens 2 dagen voor de shoot plaatsvindt (tenzij anders overeen gekomen). De boeking is definitief na betaling van de factuur.

  

VERPLAATSEN OF ANNULEREN VAN DE SESSIE

Kan de fotosessie voor u door omstandigheden niet doorgaan dan kan een nieuwe datum worden ingepland. Gelieve dit tijdig door te geven, zo niet dan worden dezelfde kosten als bij annulering in rekening gebracht.

 

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 1 week voor de sessie. Indien u later annuleert wordt er 50% van de sessie in rekening gebracht.

Reeds betaalde bedragen worden in beide gevallen teruggestort.

 

Bij het niet opdagen op de sessie wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 

In geval van overmacht voor de fotograaf (bv ziekte of slecht weer) op de afgesproken datum, wordt eerst gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan omwille van vastliggend evenement of feest, betaalt de fotograaf een eventueel voorschot terug.

 

DUURTIJD VAN DE SESSIE

De duurtijd van de sessie die werd vastgelegd bij boeking, wordt volledig voldaan. Deze omhelst echter niet enkel het maken van foto’s maar eveneens de introductie, het geruststellen van kinderen, het kiezen van de juiste setting,…

 

Indien de tijd van een fotosessie door de klant wordt ingekort (wegens te laat komen of vroegtijdig beëindigen van de sessie), heeft de klant geen recht op terugbetaling van de ingekorte uren. Een sessie verlengen kan wel op basis van beschikbaarheid van de fotograaf. De bijkomende tijd wordt aangerekend.

  

AANTALLEN EN KWALITEIT

Het aantal geleverde foto’s is afhankelijk van de aard van de opdracht en de duur van de reportage.

TineK Photography selecteert de foto's die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze zorgvuldig, naar eigen stijl, afwerken en afleveren.

 

Het is niet mogelijk om RAW bestanden en/of onbewerkte foto's te ontvangen en/of bekijken na de reportage.


Foto's worden aangeleverd uiterlijk 4 weken na de sessie en na betaling van de volledige sessie.

 

Foto’s worden aangeleverd in een online galerij en blijven daar ter beschikking tot 2 jaar na de sessie.

 

AUTEURSRECHT

Het fotografisch werk van TineK Photography is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden.

Voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen aan de fotograaf.

 

De fotograaf dient ten aller tijde te worden vermeld, zowel bij publicatie voor persoonlijke doeleinden (social media ed.) als bij toegestaan commercieel gebruik.


TineK Photography bewerkt alle foto’s in haar eigen, typische stijl. De klant mag foto’s niet wijzigen, bewerken of bijsnijden (behalve het verplichte bijsnijden op sociale media-websites) zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.

 

Bij het niet nakomen van deze voorwaarden kunnen er gerechtelijke stappen ondernomen worden waarvan de kost integraal naar de tegenpartij gaat. 

 

AFDRUKKEN, ALBUMS EN ANDERE FOTOPRODUCTEN

De prijs voor de opmaak van een album inbegrepen in een Day in the Life-sessie is niet terugvorderbaar, ook niet wanneer het album niet wordt afgedrukt.

Voor de opmaak van een album van een Day in the Life-sessie kiest de fotograaf naar eigen inzicht de beelden en de opmaak.

 

Bij de plaatsing van de bestelling moet de klant nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling, het leveringsadres en het e-mailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd. 

 

Een bestelling verbindt de fotograaf niet voordat ze is bevestigd per mail door TineK Photography.

 

Het ontwerp van grafisch werk (lay-out, album, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De werkbestanden van dit werk worden niet vrijgegeven.

 

TineK Photography zal het album-ontwerp slechts in druk geven nadat de opmaak van het album door de klant schriftelijk werd goedgekeurd en nadat de volledige betaling ervan werd ontvangen (tenzij anders overeengekomen).

 

TineK Photography moet de door de klant schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige, grammaticale of andere fouten. Van zodra de fotograaf de bestelling heeft verzonden naar de drukker, kunnen door de klant geen correcties meer worden aangevraagd.

 

TineK Photography is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending van fotoproducten.

TineK Photography is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

  

BETALING

De facturen van TineK Photography zijn betaalbaar binnen 14 dagen en uiterlijk 2 dagen voor de shoot plaatsvindt, tenzij anders overeengekomen. Alle betalingen dienen te gebeuren via het bankrekeningnummer BE54 7506 9963 5597 (AXA).

 

Bij niet- of laattijdige betaling houdt TineK Photography zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

 

Bij niet tijdige betaling heeft TineK Photography het recht een vordering ter incassering aan derden uit handen te geven, de kosten hiervan gaan integraal naar de tegenpartij. 

  

AANSPRAKELIJKHEID

De geleverde prestaties en diensten zijn steeds een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

 

Voor, tijdens of na de fotosessie is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de klant, lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant.

 

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

 

De aansprakelijkheid van de fotograaf is in ieder geval beperkt tot de waarde van de opdracht.

  

PRIVACY

TineK Photography verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (bv Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor meer info hieromtrent zie Privacyverklaring.

 

De klant geeft al dan niet toestemming tijdens het bevestigen van de sessie om de foto’s publiekelijk te delen en/of te gebruiken voor commerciële en/of promotiedoeleinden op internet (Facebook/Instagram) en/of deelname aan wedstrijden. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.

 

Wijziging in het geven van toestemming kan steeds door schriftelijke aanvraag aan hi@tinekphotography.be.

 

CADEAUBONNEN

Cadeaubonnen zijn voorzien van een bedrag en staan niet gelijk aan een volwaardige fotosessie.

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde.

 

Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid. Neem op tijd contact op om een datum te plannen. Als u niet op tijd uw sessie vastlegt en er is geen datum meer beschikbaar binnen de geldigheidsduur van de cadeaubon, dan is TineK Photography niet aansprakelijk en vervalt de waarde van uw cadeaubon.

 

Bij verlies van cadeaubonnen kan TineK Photography niet aansprakelijk gesteld worden.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.

Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (afd. Antwerpen - kanton Brasschaat).