Laatste aanpassing 6 November 2023

 

TineK Photography (Tine Knaepkens, Louis Mariënlaan 10 2970 Schilde, BE 0766.503.601) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

TineK Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Deze gegevens worden dus enkel verzameld als u klant bent bij TineK Photography. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

-        Voor-en achternaam

-        Adresgegevens

-        Telefoonnummer

-        E-mailadres

-        Bankrekeningnummer

-        Leeftijd kinderen

-        Foto

-        IP-adres

 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt?

TineK Photography verwerkt volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR) van u.

-        Ras/etniciteit (indien zichtbaar op foto’s)

-        Godsdienst of levensovertuiging (indien zichtbaar op foto’s)

-        Gezondheid (indien zichtbaar op foto’s)

-        Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het is dan ook aangeraden dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via hi@tinekphotography.be en dan verwijder ik deze informatie.

 

Waarom verwerk ik uw persoonsgegevens?

TineK Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-        Het uitvoeren van de overeenkomst in al haar facetten (contactname, fotosessie, facturatie, leveringen)

-        Marketingdoeleinden (indien u daarmee heeft ingestemd)

-        Promotionele doeleinden (indien u daarmee heeft ingestemd)

  

rechtsgrond van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van art. 6 al 1 b) AVG (de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is).

In geval van verwerking voor marketing- en promotionele doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt op grond van art. 6 al 1 a) AVG (de betrokkene heeft de toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor 1 of meer specifieke doeleinden).

 

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

TineK Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens kunnen langer bewaard worden om u verder op de hoogte te houden van eventuele promoties of nieuwigheden (indien u hiermee heeft ingestemd). Indien u dit niet wenst kunt u zich steeds uitschrijven of hiervan melding maken.

 

-        Contactgegevens (met uitzondering van e-mailadres) – 10 jaar

-        E-mailadres – tot u zich uitschrijft of uiterlijk 10 jaar

-        Foto’s – onbeperkt (als houder van de auteursrechten op de foto)

 

Delen van persoonsgegevens met derden

TineK Photography deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TineK Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

TineK Photography maakt gebruik van 2 soorten cookies:

-        Eerstepartijcookies: dit zijn noodzakelijke technische cookies van Pixieset en Pic-Time die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren, bijvoorbeeld door het bijhouden van je taalinstellingen of formuliervoorkeuren. Deze kan je niet uitschakelen.

-        Derdepartijcookies voor Google Analytics: gebruikersstatistieken van mijn website worden geraadpleegd via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer u de website bezoekt. De gegevens (IP-adres) in Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd waardoor ik de gegevens nooit kan terugkoppelen aan een individuele gebruiker. Indien gewenst, kan u deze cookies uitschakelen via uw browserinstellingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TineK Photography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via hi@tinekphotography.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en identiteitskaartnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

TineK Photography wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De gegevens van deze commissie zijn via volgende link terug te vinden: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Hoe beveilig ik uw persoonsgegevens?

TineK Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hi@tinekphotography.be.